Ansvar

 Ansvar

Se i øvrigt denne pjece:

Om erstatningsansvar
Har du eller dine børn lavet en skade, kan man noget forenklet sige, at du er erstatningsansvarlig, hvis du begår en fejl eller udviser en forsømmelse eller undladelse, der bliver årsag til en skade.

De økonomiske følger
Når skaden er sket, er der i mange tilfælde nogle økonomiske konsekvenser. Nogle skader bliver betalt af skadelidtes egen forsikring, men det kan også være skadevolderen eller hans forsikringsselskab, der skal betale.

Den almindelige erstatningsregel
Det er nødvendigt med ensartede principper for, hvornår og i hvilket omfang vi er erstatningsansvarlige for de skader, vi laver. Ud fra domspraksis er der gennem tiden udledt en regel, som kaldes den almindelige erstatningsregel. Reglen fastslår, at har du lavet en skade ved en handling eller en undladelse, der kan kaldes uagtsom eller forsætlig, så er du ansvarlig.
Skaden skal kunne gøres op i penge, så erstatningskravet kan beregnes. Det kan eksempelvis være en ødelagt ting.
Spørgsmålet om, hvor erstatningsansvaret skal placeres, afgøres på grundlag af domspraksis. Når en domstol skal bedømme, om en skadevolder er erstatningsansvarlig, spørger den, om en fornuftig borger kunne have undgået at lave skaden. Er svaret ja, har skadevolder begået en fejl og er dermed erstatningsansvarlig.
Kunne den fornuftige borger ikke have undgået at lave skaden, er skadevolder ikke erstatningsansvarlig. Alt efter situationen vil den fornuftige borger være den fornuftige far eller mor, den fornuftige skoleelev, den fornuftige lærer osv.

Uagtsomhed medfører ansvar
•    Har du opført dig som en fornuftig borger, er du ikke ansvarlig for det skete. Det kaldes hændeligt uheld.
•    Har du handlet skødesløst, er du ansvarlig for det skete. Det kaldes simpel uagtsomhed.
•    Har du handlet mere uforsigtigt end selv skødesløse personer, er du også ansvarlig for det skete. Det kaldes grov uagtsomhed.
•    Har du lavet skaden med vilje, er du selvfølgelig også ansvarlig for det skete. Det kaldes forsætligt.

Undladelser kan også medføre ansvar
I reglen om erstatningsansvar hedder det, at man også kan blive erstatningsansvarlig for sine undladelser. Undladelser er f.eks. når man undlader at foretage en handling, så der sker en skade, som kunne være undgået.

Børns eget ansvar
Børn er selv erstatningsansvarlige for deres skadevoldende handlinger. Det fremgår af Lov om erstatningsansvar, at børn under 15 år er ansvarlige for de skader, de laver, efter de samme regler som gælder for voksne: Den almindelige erstatningsregel.

Forældres hæftelsesansvar
1. juli 2009 trådte Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar  i kraft. Den betyder, at har et hjemmeboende barn under 18 år lavet en skade, som barnet kan bebrejdes, kan skadelidte nu kræve op til 7.500 kr. i erstatning fra den forælder, der har forældreretten. Er der fælles forældre-myndighed, hæfter forældrene solidarisk. Dette nye ansvar kan dækkes af den ansvarsforsikring, der er tilknyttet indboforsikringen.

Alder og normal opførsel
Når man skal finde ud af, om et barn, er ansvarlig for en skade, det har lavet, sammenligner man barnets handling med, hvordan børn på samme alder plejer at handle i en tilsvarende situation.
Har det skadevoldende barn handlet, som børn på samme alder normalt ville gøre, har barnet ikke gjort noget forkert og er ikke ansvarlig for skaden. Har barnet derimod handlet anderledes, er barnet ansvarligt.
Hvis et barn bliver erstatningsansvarligt, skal barnet selv betale for skaden. Har barnet ingen penge, kan det risikere at skulle betale, når det selv er begyndt at tjene penge. De første 7.500 kr. af en skade, kan skadelidte dog altid kræve betalt af den forælder, der har forældremyndigheden.

Børns ansvar i skolen
Hvis et barn laver person- eller tingskade i skolen, bliver barnet personligt erstatningsansvarlig, hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt.
Hvis en skoleelev smadrer en rude, kan skolen kræve erstatning af eleven. Skolen har altså samme ret som andre til at kræve erstatning af en skadevolder, også når skadevolder er en elev.

Normalt bliver de skader, som skoleelever laver, overgivet til forældrenes indbo-ansvarsforsikring, der også dækker børnenes ansvar. Ud fra skadeanmeldelsen vil forsikringsselskabet så vurdere de nærmere omstændigheder ved skaden samt graden af uagtsomheden.
Er skaden sket ved et hændeligt uheld, bliver der ikke betalt erstatning. Ved simpel og grov uagtsomhed betaler forældrenes ansvarsforsikring. Er handlingen forsætlig, er der ingen forsikringsdækning. Dog er det praksis, at forsikringen dækker, hvis skadevolder er under 14 år. Elever, der er fyldt 14 år, må selv betale for forsætlige skader. Her kan skadelidte dog altid kræve de første 7.500 kr. af skaden betalt af den forælder, der har forældremyndigheden.

Er der i forvejen en forsikring, der dækker det ødelagte, er der kun mulighed for at kræve erstatning, hvis skaden er lavet ved grov uagtsomhed eller med vilje. Samme regel gælder staten og kommuner, der er selvforsikrede. Er der uenighed om placering af et ansvar, er det kun domstolene, der kan træffe en afgørelse.

Skriv et svar